Woensdag, 28 Juni 2017

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Rechtsvorm en activiteiten

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
De Circuswinkel:
VOF De Circuswinkel te Nijmegen.
Producten en Activiteiten van De Circuswinkel Nijmegen
- Webwinkel verkoop via Circuswinkel.nl
- Circusworkshops bij bedrijven en instellingen
- Circusprojecten op scholen
- Verhuur circusmaterialen
- Bemiddeling artiesten
- Aanbieden van steltlopers.
- Alle overige activiteiten welke onder de naam van De Circuswinkel Nijmegen worden uitgevoerd.

Artikel 2: Gegevens

De Circuswinkel Nijmegen is gevestigd op
Marterstraat 66
6531 KC Nijmegen
Tel.nr.: 024-3501856 of mob: 06-51161142
Rabo Bank: NL88 RABO 0119 4021 73
Mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KVK-nummer: 10043530
BTWnr.: NL818611583B01
Vriend worden: www.facebook.com/circuswinkel

Artikel 3: Bereikbaarheid

- Via internet 7 dagen per week via www.circuswinkel.nl
- Telefonisch : 6 dagen per week van 10.00 uur tot 18.00 uur
- Bezoek: op afspraak 6 dagen per week van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Bij bezoek zijn producten te zien, uit te proberen en te kopen.

Artikel 4: Toepassingsgebieden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onder artikel 1 vernoemde activiteiten, de daaronder vallende offertes en overeenkomsten en de op die terreinen geleverde producten en diensten en activiteiten.
Voorwaarden of bedingen van klanten van De Circuswinkel , zowel van particulieren of van rechtspersonen zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk in offerte of overeenkomst of bij levering van product of dienst schriftelijk door beide partijen anders is overeengekomen.

Artikel 5: Aanbod producten en diensten

- Alle prijzen van producten op de website en in de winkel worden aangegeven in euro's (€) deze prijzen zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
- Het plaatsen van bestellingen kan via de website.
- Bestellen kan in voorkomende gevallen ook telefonisch of via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
- De prijzen van activiteiten en diensten worden in offertes en overeenkomsten aangegeven in euro's (€) exclusief BTW, tevens wordt aangegeven welk BTW tarief op welk onderdeel van toepassing is.
Offertes van De Circuswinkel zijn maximaal 8 dagen geldig. Binnen deze 8 dagen dient deze ongewijzigd door de klant te worden aanvaard en schriftelijk bevestigd , tenzij anders is vermeld.
Overeenkomsten tussen De Circuswinkel en de klant zijn in alle gevallen bindend ook indien deze mondeling of per e-mail zijn overeengekomen.
Op ontbinding van overeenkomst of aankoop zijn de regels van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
- De Circuswinkel behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de klant het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
- Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst i.c. levering of dienst dit vereist c.q. toelaat, heeft De Circuswinkel het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
- Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door De Circuswinkel zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
- Voor sommige activiteiten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing, dezen worden bij de betreffende overeenkomst gevoegd.

Artikel 6: Uitvoering

De Circuswinkel heeft meer dan 2 decennia ervaring met circusproducten, -activiteiten en -diensten.
De levering daarvan voldoet aan de kwaliteitseisen die daaraan mogen worden gesteld.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

- De Circuswinkel is niet aansprakelijk voor vervolgschade of letsel die de klant of een derde ondervindt door het gebruik van een door De Circuswinkel geleverd product, hieronder valt ook immateriële schade.
- De Circuswinkel is eveneens niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die de klant of een van de deelnemers tijdens een aangeboden activiteit of dienst ondervindt, hieronder valt ook immateriële schade.

Artikel 8: Levertijd

- Alle op de site van De Circuswinkel of op andere wijze genoemde genoemde (leverings)termijnen zijn bij benadering en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst of leveringsaanvraag bij De Circuswinkel bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden tot vertraging leidt, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient de klant De Circuswinkel schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
- Overschrijding van de door De Circuswinkel opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
- In geval De Circuswinkel de levering geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van De Circuswinkel op schadevergoeding onverlet.
- Bij overschrijding van een levertijd van 30 werkdagen heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient een e-mail, of brief aan De Circuswinkel te worden gestuurd. Eventuele vooruitbetalingen worden binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.

Artikel 9: Wijziging van de Overeenkomst

- Indien bij de uitwerking van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal De Circuswinkel tijdig overleg voeren met de klant en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
- Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Circuswinkel zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
- Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal De Circuswinkel hiervan tijdig bericht sturen en overleg voeren om een voor beide partijen acceptabele honorering vast te stellen.
- In afwijking van voorgaande zal De Circuswinkel geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan De Circuswinkel kunnen worden toegerekend.

Artikel 10: Opzegging/Ontbinding

- Bij tussentijdse opzegging heeft De Circuswinkel naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de klant daarvan heeft gehad.
- De vorderingen van De Circuswinkel op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan De Circuswinkel omstandigheden bekend worden, waaruit geconcludeerd kan worden dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien De Circuswinkel aan de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de hierboven genoemde gevallen is De Circuswinkel bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van De Circuswinkel schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11: Ontbinding overeenkomst of retournering aankoop:

- Na ontvangst door de klant van het bestelde product heeft hij/zij het recht om binnen zeven (7) werkdagen de aankoop te ontbinden zonder verdere opgave van reden.
- De klant dient dit binnen deze termijn van 7 dagen schriftelijk via post of mail te melden aan De Circuswinkel en in overleg te retourneren naar een afgesproken retouradres. Het product dient in de originele niet beschadigde verpakking te worden geretourneerd. De klant dient zelf de kosten van de retourzending te dragen.
- De Circuswinkel zal eventuele betalingen, die reeds door de klant zijn gedaan binnen 14 dagen na retournering van het product, aan de klant terugbetalen.
- De Circuswinkel behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of als blijkbaar het bestelde product is gebruikt door de klant slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen of bij beschadiging door de klant (anders dan die van De Circuswinkel of leverancier/producent van het product) het bedrag niet terug te betalen.
- De klant zal hiervan schriftelijk via de post of per mail op de hoogte worden gesteld.

Artikel 12: Garantie

De Circuswinkel staat garant voor de kwaliteit van de geleverde producten. In geval van gebreken aan producten kunnen deze worden omgeruild. Indien de nieuw verzonden producten eveneens gebreken vertonen kunnen deze tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten worden geretourneerd.

Artikel 13: Klachtentermijn

- Klachten over geleverde producten of verrichte activiteiten dienen door de klant binnen acht dagen na levering van het product of na de verrichtte activiteit schriftelijk te worden gemeld aan De Circuswinkel.
- Indien een klacht gegrond is zal De Circuswinkel in goed overleg met de klant tot een oplossing komen.

Artikel 14: Betaling

- Producten van de webwinkel worden aan particulieren geleverd na vooruitbetaling, tenzij vooraf anders wordt overeengekomen. Via de website en bij de leverring ontvangt de klant een factuur.
- Voor diensten, activiteiten en projecten wordt na afloop een factuur gestuurd conform de afspraken in de vooraf vastgestelde en door beide partijen ondertekende overeenkomst.
- Aan bedrijven, organisaties of scholen kan i.v.m. hun interne administratieve procedures voor de levering van producten van de webwinkel op factuur worden geleverd. Betaling binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur.
- Bestellen kan telefonisch of via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

- De geleverde goederen blijven eigendom van De Circuswinkel tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de klant verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen.
- De klant is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van De Circuswinkel te bezwaren, te belenen of hierop pandrecht te vestigen, zolang de klant niet volledig aan zijn verplichtingen jegens De Circuswinkel heeft voldaan.
- Ingeval De Circuswinkel de order geheel of gedeeltelijk ontbindt, is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen.

Artikel 16: Overmacht

- In het geval dat De Circuswinkel door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
- Ingeval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade-)vergoeding.
- De Circuswinkel zal de klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtsituatie op de hoogte stellen.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen De Circuswinkel en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

.

Top

Adresgegevens

De Circuswinkel
Marterstraat 66
6531 KC Nijmegen

Bereikbaar van: 10:00 - 18:00
Bezoek op afspraak
 

Gratis Verzending

Bij bestellingen boven €70,-

Klantenservice

+31 (0) 24 350 18 56

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ideal-paypal